• Вы находитесь здесь:

  • Главная
  • Методична робота

Склад методичної ради школи 2020-2021 н.р.

Крутько М.Г. – голова методичної ради;

Христюк О.В. – заступник голови методичної ради;

Гарагай О.Ю. – секретар методичної ради.

Члени методичної ради:

Бондаренко Т.В. – директор школи;

Бондаренко О.Л. – соціальний педагог;

Береговенко В.В. – заступник директора з виховної роботи;

Бурдейна Н.В. – учитель початкових класів;

Бурлуцька І.І. – учитель математики;

Демиденко В.В. – учитель зарубіжної літератури;

Лисенко Л.А. – учитель-логопед.

Форми методичної роботи

в Смілянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 10 на 2020-2021 н. р.

Форми роботи

Тематика засідань

методична рада

28.08.2020

1. Підсумки методичної роботи за 2019-2020 навчальний рік. Завдання на 2020-2021 навчальний рік.

2. Затвердження планів роботи методичних об’єднань на 2020-2021 навчальний рік.

24.11.2020

1. Організація методичної роботи з учителями, які потребують допомоги в організації навчально-виховного процесу.

2. Підвищення кваліфікації педагогів.

04.01.2021

1. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 2020-2021 навчального року.

2. Стан поглибленого і профільного навчання у 8-9, 10-11 класах.

02.03.2021

1. Підсумок участі учнів у шкільних, міських, обласних олімпіадах з базових предметів.

2. Про підсумки проведення Місячника педагогічної майстерності.

25.05.2021

1. Підбиття підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік.

2. Підготовка до ЗНО учнів 11-х класів.

методична оперативка

06.10.2020

1. Про кваліфікаційні вимоги до учителів певних категорій в умовах реформування системи освіти.

2. Опрацювання нормативних документів, методичних рекомендацій.

03.12.2020

1. Про стан підготовки річного плану підвищення кваліфікації педагогів на 2021 навчальний рік.

2. Опрацювання нормативних документів, методичних рекомендацій.

09.02.2021

1. Вивчення но

Презентація ційний пошук

27.04.2021

1. Про стан реалізації проблеми

методичні об’єднання

27.10.2020

28.12.2020

06.01.2021

семінар-практикум

29.10.2020

1. Презентація роботи психологічної служби закладу.

12.01.2021

09.03.2021

творча група

22.09.2020

1. Ментальні карти - засіб

2. Майстер-клас учителів математики.

31.12.2020

1.

2. Майстер-клас учителів образотворчого і музичного мистецтва, обслуговуючої праці.

23.02.2021

1.

2.

11.05.2021

1. Шкільна бібліотека -

2. Бібліотечний урок для учителів.

/Files/images/metodichna_robota/структура.jpg

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10

Смілянської міської ради Черкаської області

І. Загальні положення

Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх структурних підрозділів організаційно-методичної роботи освітнього закладу.

Рада є колективним суспільним органом, об'єднує на добровільній основі педагогічних працівників закладу.

Рада – консультативний орган із питань організації науково-методичного і методичного забезпечення освітнього процесу закладу загальної середньої освіти.

Методична рада у своїй діяльності дотримується вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», керується законами України, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, органів управління всіх рівнів з питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної і проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом освітнього закладу.

ІІ. Функції методичної ради

1. Функція планування – важливий підготовчий етап методичної роботи, яка полягає у визначенні системи заходів, що забезпечать досягнення найкращих результатів.

2. Організаційна функція виявляється в діяльності, пов’язаній із удосконаленням структури методичної роботи, змісту її складових.

3. Діагностична функція вимагає регулярного вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості діяльності окремих працівників закладів освіти в сучасних умовах розвитку освіти.

4. Прогностична функція полягає у визначення знань і вмінь, необхідних педагогам у майбутньому.

5. Моделююча функція полягає в розробці принципово нових положень навчально-виховної роботи освітнього закладу, у формуванні та впровадженні моделей перспективного досвіду, їх експериментальній перевірці, після якої вони можуть бути використані як зразки для впровадження.

6. Коригуюча функція спрямована на виправлення в діяльності педагогів недоліків, пов’язаних з використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності.

7. Стимулююча функція спрямована на інформування педагогів, їх агітацію щодо впровадження в практику досягнень науки, передового педагогічного досвіду.

9. Контрольно-інформаційна функція полягає в утворенні і підтримці стабільного зворотного зв’язку, в оцінці відповідності наслідків методичної роботи з плановим завданням і нормативними вимогами.

ІІІ. Завдання та основні напрямки діяльності

Методична рада створюється для вирішення таких завдань, як:

· координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної служби закладу;

· розробка основних напрямів методичної роботи;

· формування мети й завдань методичної служби;

· забезпечення методичного супроводу освітнього процесу, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

· організація дослідно-пошукової, інноваційної і проектно-дослідницької діяльності в освітньому закладі, спрямованої на пошук, розробку та впровадження нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;

· організація взаємодії з іншими закладами освіти, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;

· організація консультації педагогів щодо проблем удосконалювання професійної майстерності, методики проведення різних видів занять та їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;

· виявлення, узагальнення й поширення позитивного педагогічного досвіду педагогів, педагогічних колективів інших закладів;

· участь в атестації педагогів;

· професійне встановлення молодих педагогів;

· упровадження в освітній процес сучасних науково-методичних і дидактичних матеріалів, програмного забезпечення інноваційних систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем, інформаційно-комунікаційних технологій тощо.

Основними напрямками діяльності методичної ради є:організаційно-педагогічний, інструктивно-методичний, пошуково-дослідницький, вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду.

Форми реалізації визначених напрямків:

· аналіз результатів освітньої діяльності за предметами;

· участь у розробці варіативної частини навчальних планів;

· обговорення, оцінка та рецензування навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів за предметами для використання в освітньому закладі та підготовка рекомендацій для можливого затвердження методичними та науково-методичними радами (комісіями) вищого рівня;

· підготовка й обговорення доповідей, інформацій, результатів досліджень з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення професійного рівня та фахової компетентності педагогів;

· обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту дидактичних матеріалів до них;

· розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою роботою учнів, учителів;

· участь в дослідницько-експериментальній роботі щодо пошуку й впровадження інноваційних технологій навчання;

· спільні засідання з методичними установами, методичними радами інших освітніх закладів із метою обміну досвідом роботи;

· вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими педагогами;

· розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань за предметами для учнів та конкурсів фахової майстерності для педагогів;

· вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду кожного та впровадження його у практику роботи педагогічного колективу;

· створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності;

· участь в апробації підручників і навчальних посібників.

ІV. Організація роботи методичної ради

До складу методичної ради входять голови методичних об’єднань, психологічної та логопедичної служб (за наявності), заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, директор закладу.

Склад методичної ради затверджується наказом закладу.

У складі методичної ради можуть формуватися ситуативні (тимчасові) творчі групи за різними напрямками діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, експериментальна тощо).

Головою ради є заступник директора з навчально-виховної роботи за розподілом повноважень.

Для забезпечення роботи методична рада обирає секретаря.

Робота методичної ради здійснюється на основі перспективного та річного планів роботи освітнього закладу. План складається головою методичної ради і є частиною річного плану роботи закладу загальної середньої освіти, затверджується на першому засіданні методичної ради.

Періодичність засідань ради – 4-5 разів на рік. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов’язаний попередити членів ради не пізніше ніж за тиждень.

При розгляді питань, суміжних з іншими напрямками освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати зацікавлених осіб. За результатами розгляду питань, на засіданні ухвалюються рекомендації, які фіксуються в протоколі. Протокол засідання методичної ради підписуються головою методичної ради й секретарем.

V. Права методичної ради

Методична рада має право:

· готувати пропозиції й рекомендувати педагогів на підвищення кваліфікаційного розряду, порушувати питання про заохочення педагогічних працівників за активну участь у дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

· висувати пропозиції про поліпшення освітнього процесу;

· порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду, накопиченого членами методичних об’єднань;

· рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації;

· затверджувати навчально-методичні, дидактичні розробки педагогів, позитивний педагогічний досвід педагогів, програми для позашкільних закладів освіти та гурткової роботи та інші матеріали для використання в межах району;

· висувати педагогів для участі в конкурсі «Учитель року» та інших конкурсах фахової майстерності тощо.

VІ. Компетенція і відповідальність членів методичної ради

Голова методичної ради:

– реалізує усі зовнішні наукові, методичні й організаційні зв’язки з методичними і психологічними службами, кафедрами, лабораторіями, одержує наукові, методичні та інформаційні матеріали;

– запрошує науковців, працівників культури, інших фахівців для наукової та педагогічної роботи, готує договори з іншими організаціями з питань навчальної та науково-методичної роботи;

– організовує обмін документацією, методичними розробками, делегаціями вчителів з іншими закладами освіти, організовує спільні заходи науково-методичного та навчально-виховного характеру;

– про свою діяльність звітує перед методичною радою.

Члени методичної ради мають такі права:

- брати участь у розробці документів, що забезпечують оптимальні умови для реалізації науково-методичної проблеми, над якою працює заклад;

- готувати пропозиції і рекомендувати учителів для підвищення кваліфікаційного розряду;

- висувати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу у школі;

- порушувати питання щодо публікації матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений в методичних об'єднаннях;

- порушувати питання перед адміністрацією школи про заохочення педпрацівників закладу за активну участь у дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

- рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

- висувати кандидатури учителів для участі в конкурсах професійної майстерності.

Члени методичної ради несуть відповідальність:

- за якість створених і впроваджених документів;

- за об’єктивність і компетентність оцінювання власних методичних розробок педагогів, результати експертизи і діагностику якості підготовлених рекомендацій.

VІІ. Контроль за діяльністю методичної ради

У своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічній раді школи. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється керівником закладу (або призначеною ним особою) відповідно до планів методичної роботи і внутрішкільного контролю.

/Files/images/marina_gennadvna/IMG-861a4bdff251ee68eb3a4e2f74a950f3-V.jpg


/Files/images/marina_gennadvna/IMG-51daa89128cfc3f578bf96cc2609d1a4-V.jpg


/Files/images/marina_gennadvna/IMG-0f1b4ccb983ae23500a84d617f7d978b-V.jpg

Кол-во просмотров: 0

Комментарии